Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door Beauty Stories wordt geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Beauty Stories. 2. Algemene voorwaarden: de onderhavige door Beauty Stories gebruikte algemene voorwaarden. Bij bestelling gaat de consument akkoord met de algemene voorwaarden. 3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie ook: herroepingsrecht). 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 5. Dag: kalenderdag. 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden. 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Beauty Stories in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (zie ook: bedenktijd).

  1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Beauty Stories en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 11. Privacy: persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand. Beauty Stories geeft de persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor de webwinkel of als Beauty Stories dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Het uitgebreide Privacybeleid is via de link onderaan de website te vinden.

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Beauty Stories gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Indentiteit van Beauty Stories

* Naam ondernemer: Beauty Stories * Adres: Steenbokstraat 45, 7557 LR te Hengelo (O) * E-mailadres: info@beautystories.nl * KvK-nummer : 63976536 * Telefoonnummer: +31 6 23 63 52 80

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Beauty Stories en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Beauty Stories en de consument

2. Zodra de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal Beauty Stories voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Beauty Stories zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Beauty Stories gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beauty Stories niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beauty Stories onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Beauty Stories is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beauty Stories passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Beauty Stories daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. Beauty Stories kan zich binnen wettelijke kaders  op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Beauty Stories op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. Beauty Stories zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het adres van de vestiging van Beauty Stories waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product en/of dienst. Voor zover van toepassing de kosten van aflevering, en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

  1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Beauty Stories mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Beauty Stories mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen op ondubbelzinnige wijze aan Beauty Stories. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Beauty Stories. Dit hoeft niet als Beauty Stories heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Beauty Stories verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Beauty Stories een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Beauty Stories is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van Beauty Stories bij herroeping

1. Als Beauty Stories de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. Beauty Stories betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument  de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. 3. Beauty Stories mag wachten met terugbetaling tot de goederen retour zijn gekregen, of de consument heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden.

Artikel 10 – Uitsluiting van het herroepingsrecht

Beauty Stories kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Beauty Stories dit duidelijk op de website heeft staan, of bij het aanbod vermeldt, of vermeldt bij het sluiten van de overeenkomst:

  1. producten of diensten die zijn besteld en die worden geretourneerd omdat bijvoorbeeld de geur niet aan de verwachting voldoet, worden niet teruggenomen door Beauty Stories. Beauty Stories biedt namelijk ook kleine proefjes te koop aan, die dergelijke herroepingen kunnen voorkomen,
  2. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Beauty Stories geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen,
  3. volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk een voor een specifieke persoon bestemd zijn,
  4. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken,
  5. producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan Beauty Stories producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Beauty Stories geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf drie (3) maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Beauty Stories dit bedongen heeft en: – deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of, – de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en garantie

1. Beauty Stories staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door Beauty Stories, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Beauty Stories kan doen gelden indien Beauty Stories is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. Beauty Stories zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Beauty Stories kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 (het aanbod) van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Beauty Stories geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen een week uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Beauty Stories het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Beauty Stories tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Beauty Stories bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het (geregeld) afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: –  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode, –  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan. – altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Beauty Stories voor zichzelf heeft bedongen.

Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan meteen na/bij het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Beauty Stories te melden. 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Beauty Stories is gewezen op de te late betaling en Beauty Stories de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, in verzuim en over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. 5. Bij verzuim van de consument is Beauty Stories  gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan, waarbij zij aanspraak maakt op volledige vergoeding van zowel de door haar gemaakte gerechtelijke kosten als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de staffel uit het ‘Besluit vergoeding voor buitegenrechtelijke incassokosten’. De incassokosten bedragen minimaal € 40,00.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. Beauty Stories is nimmer aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade van de consument of derden, waaronder mede inbegrepen lichamelijke schade, milieuschade, gebruiksverlies van enig product, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. Beauty Stories is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Stories is uitgegaan van door de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Stories staat niet garant voor allergische reacties die ontstaan door gebruik van de producten. 2. De consument zal Beauty Stories vrijwaren en Beauty Stories schadeloos stellen voor alle vorderingen, aanspraken en eisen met betrekking tot enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen kosten en schade die voor Beauty Stories voortvloeien uit fiscale verplichtingen, persoonlijk letsel, dood of verlies, vernietiging van of schade aan eigendommen en lichaam, op enigerlei wijze direct danwel indirect verband houdende met de door Beauty Stories verrichte levering(en) in de ruimste zin van het woord, waarvoor Beauty Stories aansprakelijk gesteld wordt door derden. 3. Alle juridische kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en overige kosten van processen, procedures of onderhandelingen, als gevolg van de in dit artikel bedoelde aanspraken zullen volledig voor rekening van de consument zijn.

Artikel 17 – Klachtenregeling

1. Beauty Stories beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De consument dient de klacht schriftelijk kenbaar te maken, per post, per email (info@beautystories.nl) of via onze online klachtenformulier. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Beauty Stories. 3. Bij Beauty Stories ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beauty Stories binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten. 4. De consument dient, na contact via post, per email (info@beautystories.nl) of via onze online klachtenformulier, Beauty Stories in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 18 – Geschillen en bevoegde rechter

1. Op overeenkomsten tussen Beauty Stories en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die in verband met de overeenkomst ontstaan, zullen worden berecht door de volgens de wet in Nederland bevoegde rechter.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Slotbepalingen

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden geheel of deels niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, tast zulks de rechtsgeldigheid van het restant van deze bepaling en deze algemene voorwaarden op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen.

DE KOSTEN VAN HET TERUGZENDEN VAN DE GOEDEREN KOMEN VOOR UW REKENING.
De voorwaarden die gelden voor herroeping staan vermeld in de artikelen 6 tot en met 10 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden webshop.